Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања настаника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о упису ученика у средњу школу

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилник о евиденцији у средњој школи

Правилник о јавним исправама које издаје средња школа

Правилник о Националном оквиру образовања и васпитања

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања

Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи

Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника

Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета

Правилник о протколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности

Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања

Правилник о стандарадима квалитета рада установе

Правилник о вредновању квалитета рада установе

Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2022/2023. годину

Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама

Правилник о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи

Правилник о начину обављања организованог превоза деце

Правилник о програму стручне матуре