ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:  Хемијски лаборант

Обавезни општеобразовни и стручни предмети

  I разред   II разред   IIIразред   IV разред
Српски језик и књижевност 105 105 105 96
Страни језик 70 70 70 64
Устав и права грађана       32
Историја 70 70    
Географија 70      
Биологија 70      
Музичка уметност 35      
Ликовна култура   35    
Физичко  васпитање 70 70 70 64
Математика 140 140 140 128
Рачунарство и информатика 70      
Физика 70 70    
Социологија     70  
Филозофија       64
 Општа и неорганска хемија 140+140в      
Техничко цртање и машински елементи 70      
Аналитичка хемија   105+175в    
Органска хемија   105+105в    
Организација производње   70    
Електротехника     70  
Физичка хемија     105+70в 64+64в
Машине, апарати и операције са аутоматиком     105+70в  
Инструментална анализа     70+140в  
Хемијска технологија       96
Испитивањеу технолошкој производњи       64+128в
Електроаналитичке методе       64+64в
Грађанско васп./Верска настава 35 35 35 32

 

Верзија за штампу