ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:  Фризер

Обавезни општеобразовни и сручни предмети I разред II разред III разред
Српски језик и књижевност 105 70 60
Страни језик 70 70 30
Историја 70    
   
Ликовна култура   35  
Физичко васпитање 70 70 60
Математика 70 70 30
Рачунарство и информатика 70    
Географија 70  35  
Изборни по програму  35  30
Хемија 70    
Екологија и заштита животне средине 35    
Социологија са правима грађана    35
Познавање препарата 105 70  
Основе анатомије и физиологије 70    
Хигијена    60
Прва помоћ  70  
Психологија комуникације   70  
Основе дерматологије     60
Предузетништво     60
Естетско обликовање фризура    70 30
Практична настава са технологијом рада 280 420 480
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:      
Грађанско васпитање/Верска настава 35 35 30