Обавезни општеобразовни  и  стручни предмети
I разред II разред III разред IV разред
Српски језик и књижевност 105 102 99 90
Страни језик 70 68 66 60
Историја 70    
Географија 70      
Биологија 70      
     
Ликовна култура  35    
Физичко  васпитање 70 68 66 60
Математика 105 102 99 90
Рачунарство и информатика 70в      
Физика 70    
Социологија са правима грађана      60
Предузетништво       60
Изборни предмет по програму    68  66 60
 Општа и неорганска хемија 140+140в      
Техничко цртање са машинским елементима 70      
Аналитичка хемија   68+68в    
Органска хемија   68+68в    
Електротехника 68    
Примена рачунара у обради података       60
Извори загађења животне средине   68    
   
Физичка хемија     66+66в  
Технолошке операције      102+68 66+66в  
Инструменталне методе анализе      66+99
Хемијска технологија     66  
Микробиологија     66+66в  
Загађивање и заштита тла      60+30в
Прерада и одлагање отпаданих вода       60+30в
Загађивање вода и прерада отпадних вода       60+30в
Загађивање и заштита ваздуха       60+30в
Прерада и одлагање чврстог отпада      60+30в
Грађанско васп./Верска настава 35 34 33 30