1) Пријавa за упис;
2) Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном
основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној
основној школи;
3) Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци);
4) Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова  за
образовни профил за који се конкурише