ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:

 Техничар за хемијксу и фармацеутску технологију

Обавезни општеобразовни и стручни предмети

I разред II разред III разред IV разред
Српски језик и књижевност 105 105 105 93
Страни језик 70 70 70 62
Социологија са правима грађана 62
Историја 70    
Географија 70      
Биологија 70      
Грађанско васпитање/Верска настава 35 35 35 31
Ликовна култура   35    
Физичко  васпитање 70 70 70 62
Математика 105 105 105 93
Рачунарство и информатика 70в      
Физика 70    
Предузетништво      62
Изборни програм    70  70 62
 Општа и неорганска хемија 140+140в      
Техничко цртање са машинским елементима 70      
Аналитичка хемија   105+105в    
Органска хемија   105+105в    
Организација пословања       64
Електротехника     70  
Физичка хемија     70+70в 62+62в
Биохемија     70  
Микробиологија   70в    
Технолошке операције   70+70в 70+70в  
Аутоматска контрола процеса       62в
Сировине за хемијске и фармацеутске производе     70  
Технологија хемијских производа 

Технологија фармацеутских производа

   

105+140в

93+124в

Контрола квалитета сировина и производа       62в