Јавна набавка мале вредности – набавка добара – материјал за одржавање хигијене

број 01/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности – набавка добара – електрична енергија

број 03/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности – набавка добара – хемикалије и лабораторијски потрошни материјал

број 02/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Објашњење конкурсне докуметације

Одлука о додели уговора – Партија 1.

Одлука о додели уговора – Партија 2.

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2.

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1.

Јавна набавка мале вредности – набавка услуге – осигурање

број 01/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна докуметација

Измене конкурсне докуметације

Одлука о додели уговора – Партија 1.

Одлука о додели уговора – Партија 2.

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1.

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2.

Јавна набавка мале вредности – набавка услуге – Израда елабората – предмера и предрачуна радова неопходних за завршетак радова на фискултурној сали са пратећим просторијама

број 02/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности – набавка услуге – Израда пројектно техничке документације партерног уређења школског дворишта

број 03/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна докуметација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка – отворени поступак – набавка добара – природни гас

број 04/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Објашњење конкурсне документације

Објашњење конкурсне документације

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Јавна набавка – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – набавка добара – природни гас

број 04-1/2017

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору