ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:   Техничар за заштиту животне средине

 

Обавезни општеобразовни и стручни предмети

I разред II разред III разред IV разред
Српски језик и књижевност 105 105 105 96
Страни језик 70 70 70 64
Историја 70 70    
Географија 70      
Биологија 70      
Музичка уметност 35      
Ликовна култура   35    
Физичко  васпитање 70 70 70 64
Математика 105 105 105 96
Рачунарство и информатика 70в      
Физика 70 70    
Социологија     70  
Филозофија       64
Устав и права грађана       32
 Општа и неорганска хемија 140+140в      
Техничко цртање и машински елементи 70      
Аналитичка хемија   70+70в    
Органска хемија   70+70в    
Организација пословања   70    
Аутоматска обрада података       64в
Извори загађења животне средине   70    
Испитивање тла, воде и ваздуха   70+105в    
Физичка хемија     70+70в  
Машине, апарати и операције      70+70в  
Инструменталне методе анализе       96+128в
Хемијска технологија     70  
Микробиологија     35+70в  
Загађивање и заштита тла     70+35в  
Прерада и одлагање отпаданих вода       64+32в
Загађивање и заштита воде       64+32в
Загађивање и заштита ваздуха       64+32в
Прерада и одлагање чврстог отпада     70+35в  
Грађанско васп./Верска настава 35 35 35 34

 

Верзија за штампу