Директор

Школски одбор

Савет родитеља

Стручни активи

Одељенске старешине

Наставничко веће

Ученичко веће