Јавна набавка мале вредности – набавка добара – електрична енергија

Број 02/2020

Јавна набавка мале вредности – набавка добара – материјал за одржавање хигијене

Број 01/2020

Јавна набавка мале вредности – набавка радова – молерско-фарбарски и браварски радови

Број 05/2020