Наставни предмети : историја, географија, филозофија, yстав и права грађана, књиговодство, организација производње,социологија, верска настава
Петовић-Мунитлак Данка-пом.директора  књиговодство, организација производње, предузетништво
 Золотић Жарко филозофија
Дражић Тања Устав и права грађана
 Крстић Милован верска настава
 Куљић Марија социологија
 Маленица Наташа географија
 Миловановић Андрија историја
 Пајин Милан историја
 Панџић Александра грађанско васпитање