УЧЕНИК

 • Испуњава захтеве предвиђене наставним планом и програмом.
 • Доноси на час уџбенике, свескe, прибор и опрему потребну за реализацију наставног процеса.
 • Уредно похађа наставу према прописаном распореду часова и према предвиђеној сатници.
 • Не долази ни на један час ако је на боловању.
 • Обавештава одељењског старешину да је на боловању ако траје дуже од три дана.
 • Правда изостанке са наставе одмах по повратку са боловања.
 • Не закашњава на час.
 • С поштовањем се односи према наставницима и осталим запосленима у школи.
 • Не прети и не омаловажава личност наставника и осталих запослених у школи.
 • Пристојно се понаша у школској згради и у школском дворишту.
 • Не чека наставника испред зборнице и осталих службених просторија.
 • Информације тражи од дежурног ученика или дежурног наставника, док се за помоћ обраћа одељењском старешини, стручним службама и одговорном лицу.
 • Не носи дневник рада и осталу школску документацију.
 • Поштује радно време сервисних служби школе.
 • У ходнику испред учионице не прави неред и гужву.
 • Не нарушава ред и тишину у школској згради и школском дворишту док трају часови.
 • Испред учионице чека наставника најдуже 10 минута а затим се председник одељења јавља дежурном професору.
 • Не оштећује и не уништава школску имовину, имовину запослених у школи и других ученика.
 • Не одбија разговор са наставником, одељењским старешином, педагогом и другим  одговорним лицима.